Menu
Charlotta Masaryková

O nás

Kdo jsme

Centrum služeb pro rodinu a dítě a dětský domov Charlotty Masarykové (CCHM) je příspěvkovou organizací hlavního města Prahy.


Naše poslání

Nahrazujeme dětem jejich domov a snažíme se, aby se zde cítily jako doma. Cílem naší péče je urychlený návrat dítěte zpět do vlastní či náhradní rodiny.


Pro koho tu jsme

Staráme se o ohrožené děti, které nemohou vyrůstat v rodinném prostředí, kdy se o ně vlastní rodina neumí, nedokáže či nechce postarat.


Naše služby

Původní Dětský domov Charlotty Masarykové byl zřízen jako zařízení, které nabízelo podporu a pomoc rodinám, které se o své děti starat nechtějí, nemohou, nebo nedokážou.

Hlavní město Praha zřídilo pro tuto službu příspěvkovou organizaci, jež následně rozšiřovala spektrum svých služeb až do dnešní podoby, kdy se jedná o Centrum služeb pro rodinu a dítě a dětský domov Charlotty Masarykové.

Historie

Dětský domov byl postaven Okresní péčí o mládež na Zbraslavi v roce 1946 a přijal jméno první dámy Československé republiky, Charlotty Masarykové. Toto zařízení bylo určeno dětem, mládeži a matkám s dětmi.


Se vznikem Okresních ústavů národního zdraví (OÚNZ) začátkem 50. let přešlo zařízení do správy OÚNZ Praha – Západ a stalo se dětským domovem pro děti od 1 do 3 let, s kapacitou 50 lůžek.

Byly sem přijímány děti zanedbávané, ohrožené či týrané, děti zdravé, opožděné, ale i tělesně a duševně postižené. Zároveň bylo v této době odstraněno z názvu jméno Charlotty Masarykové.

V 70. letech byla kapacita domova snížena na 40 lůžek.

Když byly v roce 1992 OÚNZ zrušeny, dětský domov se stal státním zdravotnickým zařízením: příspěvkovou organizací, v čele s novým zřizovatelem, Okresním úřadem Praha – Západ. V této době došlo k prvnímu většímu rozvoji zařízení a to díky zřizovateli ale i sponzorům, které začal dětský domov získávat. Byla vybudována nová ložnice, zrekonstruovány koupelny, přistavěn a zrekonstruován kuchyňský provoz, nová kanalizace a plynofikace vytápění.

S přechodem na kraje je od 1.1.2003 byl obnoven původní název Dětský domov Charlotty Masarykové (DDCHM) a stal se nestátním zdravotnickým zařízením, příspěvkovou organizací, jejímž zřizovatelem je Hlavní město Praha

V roce 2004 byl pro děti vybudován venkovní bazén a brouzdaliště se zastřešením, jak pro účely rehabilitační, tak i pro využití volného času. Opět se na těchto úpravách podílel z velké části zřizovatel, ale i sám dětský domov díky financím sponzorů.

Mezi roky 2007 až 2009 proběhla rozsáhlá půdní vestavba. Vznikly tím nové, velmi potřebné prostory: kompletní fyzioterapeutické oddělení, ordinace psychologa, logopeda a pediatra, tělocvična pro volný pohyb dětí a nové skladové prostory.

Tato akce byla financována z prostředků zřizovatele, tedy Hlavního města Prahy. Vybavení nových prostor bylo zčásti pořízeno ze sponzorských darů a vlastních prostředků DDCHM.

Od roku 2013 jsou pro všechny děti zajištěny individuální skupinové výchovně vzdělávací, terapeutické i zábavné programy, včetně muzikoterapie, pohybové terapie a canisterapie.

2014-2017 prošel interiér dětského domova postupnou rekonstrukcí a modernizací, a to včetně přístavby výtahu, kterým byl zajištěn bezbariérového přístupu do budovy. Rekonstrukce byla financována z prostředků zřizovatele (HMP) a částečně i z vlastních prostředků. Nové vybavení bylo pořízeno ze sponzorských darů.

V roce 2020 bylo rozhodnuto o transformaci původního dětského domova na dnešní Centrum služeb pro rodinu a dítě a dětský domov Charlotty Masarykové (CCHM).

Transformace byla zahájena vznikem nových služeb, kdy jsou děti z původního dětského domova jako zdravotnického zařízení přesouvány do komunitních bytů (v režimu domova jako školského zařízení). Také Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc bylo přestěhováno s kapacitou 10ti lůžek do bytů.

CCHM se zároveň stalo poskytovatelem sociálních služeb zaměřených na děti s postižením (domov pro osoby se zdravotním postižením a odlehčovací služba). Další službou je provozování krizového bytu pro rodiny s dětmi v bytové a sociální tísni.

V roce 2022 bylo CCHM pověřeno zprovozněním Střediska pro podporu náhradních rodičů, které nyní slouží zejména pěstounům a adoptivním rodičům pro vzdělávání, setkávání a konzultační činnost. V objektu je provozován re-use sklad, z něhož je poskytována materiální podpora pro náhradní rodiče a jejich děti (lyže, kola, odrážedla, oblečení, oblečení, hračky, knihy apod.)

U Včely 176, 156 00
Praha 5 – Zbraslav
tel: +420 257 920 303