Menu

Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (ZDVOP)

ZDVOP Tererova

Jedná se o zařízení sociálně-právní ochrany poskytované dětem.

Svou činnost provozuje na základě zřizovací listiny a pověření k výkonu sociálně-právní ochrany – Usnesení Rady hl. m. Prahy č. 426, ze dne 27.3.2007, Rozhodnutí MHMP č.j. 1214051/2013 ze dne 18.10.2013.,

Dostupná kapacita zařízení:

Aktuálně nemáme volné místo (2. července 2024).

Adresa:

Tererova 1356/6a
Praha 11 – Chodov

Kontakty:

Fotogalerie:

ZDVOP Havlíčkovo náměstí

Jedná se o zařízení sociálně-právní ochrany poskytované dětem.

Svou činnost provozuje na základě zřizovací listiny a pověření k výkonu sociálně-právní ochrany – Usnesení Rady hl. m. Prahy č. 426, ze dne 27.3.2007, Rozhodnutí MHMP č.j. 1214051/2013 ze dne 18.10.2013.

Dostupná kapacita zařízení:

Aktuálně nemáme volné místo (24. června 2024).

Adresa:

Havlíčkovo náměstí 746/11
130 00 Praha 3 – Žižkov

Kontakty:

Fotogalerie:

POSLÁNÍ

ZDVOP představuje v systému sociálně-právní ochrany dětí zajištění okamžité, krizové, krátkodobé pomoci ohroženému dítěti, spočívající v plném přímém zaopatření do doby, dokud nebude pro dítě nalezeno řešení dlouhodobějšího charakteru.

  • Poskytnutí pomoci a podpory dítěti

  • Ochrana dítěte před negativními vlivy dysfunkční rodiny

  • Sociální práce s rodinou

  • Podpora návratu dítěte do biologické rodiny

ZÁSADY

  • Metody a jednotlivé postupy jsou zapracovány ve Standardech zařízení. Přehled metod a postupů znázorňuje Mapa standardů ZDVOP DDCHM.

  • Respektování základních lidských práv a svobod a lidské důstojnosti s odkazem na Úmluvu o právech dítěte a Listinu základních práv a svobod.

  • Výkon sociálně-právní ochrany dle individuálních potřeb dítěte, stabilizace situace ohroženého dítěte a návrat do rodinného prostředí.

  • Uspokojování základních životních potřeb, zajištění zdravotních a dalších odborných služeb dítěti.


NÁVŠTĚVNÍ DOBA

Je v zájmu dítěte a jeho právo, aby rodiče a osoby dítěti blízké udržovali s dítětem co nejčastější kontakty.

Styky s rodiči či jinými osobami formou návštěv jsou dětem umožněny denně dle Návštěvního řádu ZDVOP, se kterým jsou rodiče seznámeni při předání dítěte do péče ZDVOP.

Dopoledne
09:00-11:30

Odpoledne
15:00-17:30

Návštěvní doba je doporučená. Pokud rodiče či blízké osoby chtějí dítě navštívit i mimo doporučenou dobu, pak ZDVOP hledá kompromisní řešení dané situace vždy za předpokladu nenarušení denního programu dítěte.

Je vhodné, aby návštěvy byly ohlášeny předem a to z důvodu zajištění přítomnosti dítěte, které může být na vycházce, mít výchovný program nebo být nemocné. V případě neohlášené návštěvy není vždy zaručena přítomnost dítěte v zařízení.

Kontakt s rodiči nebo osobami blízkými může dítě udržovat i písemnou nebo telefonickou formou s přihlédnutím k jeho věku a rozumové vyspělosti. Po předchozí domluvě a po zvážení individuální situace dětí mohou rodiče nebo jiné osoby dítěti blízké trávit dobu návštěv i mimo zařízení.

Četnost návštěv je evidována zápisem v Návštěvní knize, kde jsou zaznamenávány důležité okolnosti průběhu návštěvy, včetně telefonický kontaktů rodičů dětí.
Záznamy podepisuje pracovník zařízení, ale i návštěvník.

Ředitel zařízení může dítěti povolit dočasný pobyt u rodičů nebo jiných fyzických osob – je-li dítě umístěno ve ZDVOP na základě rozhodnutí soudu, může být dočasný pobyt ředitelem povolen v souladu se zákonem č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů na základě písemné žádosti a jen se souhlasem příslušného OSPOD.

Jde-li o děti umístěné ve ZDVOP na základě rozhodnutí soudu, je ředitel zařízení oprávněn zakázat nebo přerušit návštěvu rodičů nebo jiných osob v zařízení v případě jejich nevhodného chování, které by nepříznivě působilo na výchovu dětí.


CÍLOVÁ SKUPINA

5 lůžek je vyčleněno pro děti vyžadující okamžitou pomoc ve věku 0 až 18 let.

Jedná se často o sourozenecké skupiny nebo děti, jejichž osud nebyl prozatím vyřešen. Tím se předchází rozdělování sourozeneckých skupin či překládání dětí do dalších zařízení.


POSKYTOVANÁ PÉČE

  • Základní životní potřeby

  • Ubytování, strava, ošacení.

  • Zdrav. služby – prevence, očkování…

  • Psychologická péče

  • Logopedická péče

  • Rehabilitační péče

  • Sociálně-právní ochrana

  • Speciálně pedagogická činnost

  • Poradenství dítěti a rodičům

  • Zájmová činnost

  • Poznávací činnost

Péče o dítě v zařízení má interdisciplinární charakter a je organizována tak, aby se dětem vytvářely podmínky pro uchování zdraví a rozvíjení jejich psychomotorického vývoje a vývoje sociálního. Je zásadně:

– individuální,
– zohledňuje potřeby dětí a jejich zájmy,
– přizpůsobuje se rodinnému prostředí,
– respektuje sourozenecké skupiny,
– poskytována ve skupinách dětí s optimálním počtem 4 děti na 1 pečující osobu.

Pro každé dítě je vypracováván plán individuální sociálně-právní ochrany dítěte umístěného ve ZDVOP, který je průběžně (minimálně 1x za 3 měsíce) hodnocen a aktualizován. Cílem je zajišťovat podmínky pro optimální vývoj dětí ve všech jeho složkách.

Režim pobytu se přizpůsobuje věku dítěte, stupni jeho vývoje a zdravotnímu stavu:
– dětem starším 1 roku věku zařízení zajišťuje případné poskytnutí ozdravného pobytu na horách,
– dětem v předškolním věku jsou zajišťovány návštěvy v předškolním zařízení
– dětem školního věku je zajišťována povinná školní docházka a výuka.

Věcné, technické a personální vybavení zařízení je v souladu s příslušnými právními předpisy.


Zdravotní péče

  • Dětem umístěným do ZDVOP je zajištěno poskytování potřebné zdravotní péče a služeb včetně poskytování pravidelných preventivních prohlídek v souladu s Vyhláškou č. 70/2012 Sb., o preventivních prohlídkách, a očkování v souladu se Zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů.

  • Každému dítěti je přímo v zařízení zajištěno vyšetření klinickým psychologem, klinickým logopedem, preventivní vyšetření zraku (Plusoptix), sluchu a preventivní vyšetření stomatologem, případně poskytování fyzioterapie v ambulantní části CCHM.

  • V akutních případech chronického onemocnění je dětem zajištěna náležitá léčba, včetně dalšího odborného vyšetření mimo zařízení. Doporučení odborníků jsou součástí individuálního plánu dítěte a Plánu sociálně právní ochrany dítěte umístěného ve ZDVOP.

  • Při zajišťování poskytování zdravotní péče a služeb dětem se dbá na spolupráci rodičů, resp. zákonných zástupců, pěstounů nebo jiných pečujících osob.


Výchovná péče

  • Důležitou součástí péče o děti je systematická výchovná péče, která je řízena týmově – psychologem, logopedem a dalšími odborníky. Pro koordinaci, provádění a hodnocení výchovné péče dětí je vyčleněna hlavní výchovná sestra zařízení.

  • Výchovná péče se zajišťuje individuálně i skupinově dle potřeb dítěte. Pro každé dítě je vypracováván, hodnocen a aktualizován individuální plán sociálně-právní ochrany dítěte umístěného ve ZDVOP, v rámci kterého je sledován vývoj dítěte. O výchovném plánu jsou vedeny písemné záznamy.

  • V rámci výchovných programů se děti účastní zábavných programů a kulturních akcí v zařízení i mimo něj, výletů, ale i běžných činností, jako je nakupování, vaření, apod.


Sociálně-právní ochrana

  • Při péči o děti spolupracuje úzce zařízení s příslušným obecním úřadem s rozšířenou působností jako orgánem sociálně-právní ochrany dětí (dále jen „OSPOD“). Za tímto účelem pracovníci zařízení:

  • průběžně zjišťují, zda trvají důvody, pro které bylo dítě přijato, s cílem co nejkratšího pobytu dítěte v zařízení,

  • sledují zájem rodičů o dítě (návštěvy rodičů v zařízení, součinnost v péči o dítě a další důležité okolnosti, které vypovídají o situaci dítěte),

  • neprodleně oznamují OSPOD děti vhodné pro NRP (náhradní rodinnou péči),

  • jsou v pravidelném kontaktu s příslušnými OSPOD, popř. se soudy,

  • pravidelně informují OSPOD o všech skutečnostech, které doplňují či mění stávající situaci dítěte

  • umožňují pověřeným pracovníkům OSPOD návštěvu dítěte v zařízení,

  • připravují podklady pro jednání pro NRP příslušného krajského úřadu,

  • v součinnosti s OSPOD se podílejí na opatřeních vedoucích k sanaci rodiny dítěte,

  • poskytují rodičům dítěte umístěného v zařízení poradenskou péči v oblasti sociálně právní ochrany,

  • dbají důsledně na ochranu zájmu a prospěchu dítěte včetně ochrany osobních údajů dítěte.

Sociální agenda je vedena sociálním pracovníkem, který:
– komunikuje s OSPOD, se soudy a rodiči, či jinými zákonnými zástupci dítěte,
– vede evidenci a spisovou dokumentaci dětí,
– vede agendu příspěvků a poplatků za pobyt a péči o děti v zařízení.


PŘÍJEM DO ZAŘÍZENÍ

„Provoz ZDVOP je nepřetržitý. Jediným důvodem pro odmítnutí přijetí dítěte do zařízení jsou důvody kapacitní, případně hygienicko-epidemiologické.“

  • Dítě bez jakékoliv péče

  • Ohrožení vývoje nebo života dítěte

  • Tělesně nebo duševně týrané dítě

  • Zneužívané dítě

  • Ohrožení základních práv dítěte.

  • Dítě bez péče přiměřené jeho věku.

Před příjmem je nutné zajistit vyšetření dítěte u praktického lékaře pro děti a dorost s vyjádřením o současném zdravotním stavu a schopnosti pobytu v kolektivním zařízení – lékařská zpráva. Mimo pracovní dobu praktického lékaře lze toto potvrzení získat při vyšetření dětským lékařem příslušného dětského oddělení nemocnice. V pracovních dnech případné vyšetření dítěte provádí lékař zařízení.

Mezi další požadované dokumenty při přijetí dítěte patří:
– rodný list (kopie),
– karta zdravotního pojištění,
– očkovací průkaz (v případě, že není při příjmu k dispozici, zařízení si dokument opatří dodatečně).

Dítě se umísťuje do ZDVOP na základě:

  • smlouvy uzavřené mezi dítětem a ZDVOP CCHM,

  • rozhodnutí soudu,

  • smlouvy uzavřené za dítě obecním úřadem obce s rozšířenou působností,

  • smlouvy uzavřené mezi dítětem zastoupeným zákonným zástupcem a ZDVOP,

  • na základě žádosti obecního úřadu (Úřadu MČ) podle § 15 zákona o SPOD).

Je-li dítě umístěno ve ZDVOP:

  • je zaměstnanec obce s rozšířenou působností zařazený do obecního úřadu povinen navštívit dítě podle potřeby, nejméně však jednou za 3 měsíce a ZDVOP tuto návštěvu umožňuje, může být povolen pobyt dítěte mimo toto zařízení u rodičů nebo jiných fyzických osob za podmínek stanovených zákonem o SPOD.

Po přijetí dítěte je zákonný zástupce plně seznámen s následujícími informacemi:

  • návštěvní dobou, možnostmi pobytu mimo zařízení, vycházkami, telefonickým a písemným kontaktem s dítětem, dále je upřesněn okruh osob, které budou dítě navštěvovat,

  • právy a povinnostmi dítěte,

  • právy a povinnostmi zákonných zástupců,

  • organizací dne dítěte, zájmovými a volnočasovými aktivitami,

  • zajištěním zdravotní péče,

  • vnitřním řádem ZDVOP,

  • návštěvním řádem ZDVOP a dalšími podstatnými materiály.

Dětem jsou informace předávány srozumitelně s ohledem na jejich věk a rozumovou vyspělost.


DÉLKA POBYTU

Délka pobytu dětí ve ZDVOP může trvat nejdéle po dobu stanovenou Zákonem č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dítěte, ve znění pozdějších předpisů.

Délka pobytu dítěte může trvat nejdéle po dobu 6 měsíců od jeho umístění do ZDVOP bez ohledu na to, je-li ochrana a pomoc poskytována na základě smlouvy nebo na základě rozhodnutí soudu.

Smlouvu o poskytování ochrany a pomoci lze uzavřít nejvýše na dobu 3 měsíců po sobě jdoucích. Trvání smlouvy o poskytování ochrany a pomoci lze prodloužit nejvýše o další 3 měsíce po sobě jdoucí pouze se souhlasem obecního úřadu obce s rozšířenou působností nebo na základě dohody s ním, byla-li smlouva o poskytování ochrany a pomoci uzavřena za dítě obecním úřadem obce s rozšířenou působností.


UKONČENÍ POBYTU

Dohoda zákonného zástupce dítěte se zařízením

  • ZDVOP ukončí pobyt dítěte na základě písemné žádosti zákonného zástupce dohodou mezi ním a zařízením.

  • Propuštění a převzetí dítěte do osobní péče potvrdí zákonný zástupce svým podpisem a převezme propouštěcí zprávu včetně zdravotní propouštěcí zprávy a vyúčtování za pobyt dítěte.

  • O propuštění dítěte je písemně informován OSPOD, který se vyjadřoval k důvodnosti pobytu.

Pozbytí platnosti rozhodnutí soudu

  • Pobyt dítěte ve ZDVOP končí také v případě, že rozhodnutí soudu pozbylo platnosti.

  • Rodič nebo jiná osoba odpovědná za výchovu propuštění a převzetí dítěte potvrdí svým podpisem a převezme propouštěcí zprávu včetně zdravotní propouštěcí zprávy.

  • O propuštění dítěte je písemně informován příslušný OSPOD.

  • Děti jsou při odchodu vybaveny oblečením, hračkami a osobními věcmi, které dítě dostalo během pobytu v zařízení. Každému dítěti je vytvářen zážitkový deník s fotografiemi a záznamy o významných událostech v životě dítěte. Tento zážitkový deník si dítě odnáší sebou ze zařízení spolu s albem fotografií (CD).

  • Při propuštění dítěte jsou za ZDVOP přítomni sociální pracovnice, pracovník v přímé péče, popřípadě psycholog, poté je spis dítěte uzavřen a archivován.

  • Přemístění dítěte do jiného zařízení je možné pouze na základě rozhodnutí soudu, který toto zařízení v rozhodnutí označí. Při přemístění dítěte jsou novému zařízení předány podstatné informace týkající se dítěte včetně zdravotní propouštěcí zprávy, která je rovněž zaslána příslušnému praktickému lékaři pro děti a dorost.

Další služby

U Včely 176, 156 00
Praha 5 – Zbraslav
tel: +420 257 920 303