Menu

Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Tererova

Jedná se o zařízení sociálně-právní ochrany poskytované dětem.

Svou činnost provozuje na základě zřizovací listiny a pověření k výkonu sociálně-právní ochrany – Usnesení hl. m. Prahy č. 426, ze dne 27. 3. 2007, Rozhodnutí MHMP č. j. 622205/2024 ze dne 11. 4. 2024.

Aktuálně nemáme volná místa.
(aktualizováno 24. dubna, 2024)

Adresa

Tererova 1356/6a, Praha 11 – Chodov


Telefon


Fotogalerie


POSLÁNÍ

ZDVOP představuje v systému sociálně-právní ochrany dětí zajištění okamžité, krizové, krátkodobé pomoci ohroženému dítěti, spočívající v plném přímém zaopatření do doby, dokud nebude pro dítě nalezeno řešení dlouhodobějšího charakteru.

   • Poskytnutí pomoci a podpory dítěti

   • Ochrana dítěte před negativními vlivy dysfunkční rodiny

   • Sociální práce s rodinou

   • Podpora návratu dítěte do biologické rodiny

  ZÁSADY

    • Metody a jednotlivé postupy jsou zapracovány ve Standardech zařízení. Přehled metod a postupů znázorňuje Mapa standardů ZDVOP DDCHM.

    • Respektování základních lidských práv a svobod a lidské důstojnosti s odkazem na Úmluvu o právech dítěte a Listinu základních práv a svobod.

    • Výkon sociálně-právní ochrany dle individuálních potřeb dítěte, stabilizace situace ohroženého dítěte a návrat do rodinného prostředí.

    • Uspokojování základních životních potřeb, zajištění zdravotních a dalších odborných služeb dítěti.


   NÁVŠTĚVNÍ DOBA

   Je v zájmu dítěte a jeho právo, aby rodiče a osoby dítěti blízké udržovali s dítětem co nejčastější kontakty.

   Styky s rodiči či jinými osobami formou návštěv jsou dětem umožněny denně dle Návštěvního řádu ZDVOP, se kterým jsou rodiče seznámeni při předání dítěte do péče ZDVOP.

   Dopoledne
   09:00-11:30

   Odpoledne
   15:00-17:30

   Návštěvní doba je doporučená. Pokud rodiče či blízké osoby chtějí dítě navštívit i mimo doporučenou dobu, pak ZDVOP hledá kompromisní řešení dané situace vždy za předpokladu nenarušení denního programu dítěte.

   Je vhodné, aby návštěvy byly ohlášeny předem a to z důvodu zajištění přítomnosti dítěte, které může být na vycházce, mít výchovný program nebo být nemocné. V případě neohlášené návštěvy není vždy zaručena přítomnost dítěte v zařízení.

   Kontakt s rodiči nebo osobami blízkými může dítě udržovat i písemnou nebo telefonickou formou s přihlédnutím k jeho věku a rozumové vyspělosti. Po předchozí domluvě a po zvážení individuální situace dětí mohou rodiče nebo jiné osoby dítěti blízké trávit dobu návštěv i mimo zařízení.

   Četnost návštěv je evidována zápisem v Návštěvní knize, kde jsou zaznamenávány důležité okolnosti průběhu návštěvy, včetně telefonický kontaktů rodičů dětí.
   Záznamy podepisuje pracovník zařízení, ale i návštěvník.

   Ředitel zařízení může dítěti povolit dočasný pobyt u rodičů nebo jiných fyzických osob – je-li dítě umístěno ve ZDVOP na základě rozhodnutí soudu, může být dočasný pobyt ředitelem povolen v souladu se zákonem č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů na základě písemné žádosti a jen se souhlasem příslušného OSPOD.

   Jde-li o děti umístěné ve ZDVOP na základě rozhodnutí soudu, je ředitel zařízení oprávněn zakázat nebo přerušit návštěvu rodičů nebo jiných osob v zařízení v případě jejich nevhodného chování, které by nepříznivě působilo na výchovu dětí.


   CÍLOVÁ SKUPINA

   5 lůžek je vyčleněno pro děti vyžadující okamžitou pomoc ve věku 0 až 18 let.

   Jedná se často o sourozenecké skupiny nebo děti, jejichž osud nebyl prozatím vyřešen. Tím se předchází rozdělování sourozeneckých skupin či překládání dětí do dalších zařízení.


   POSKYTOVANÁ PÉČE

     • Základní životní potřeby

     • Ubytování, strava, ošacení.

     • Zdrav. služby – prevence, očkování…

     • Psychologická péče

     • Logopedická péče

     • Rehabilitační péče

     • Sociálně-právní ochrana

     • Speciálně pedagogická činnost

     • Poradenství dítěti a rodičům

     • Zájmová činnost

     • Poznávací činnost

    Péče o dítě v zařízení má interdisciplinární charakter a je organizována tak, aby se dětem vytvářely podmínky pro uchování zdraví a rozvíjení jejich psychomotorického vývoje a vývoje sociálního. Je zásadně:

    – individuální,
    – zohledňuje potřeby dětí a jejich zájmy,
    – přizpůsobuje se rodinnému prostředí,
    – respektuje sourozenecké skupiny,
    – poskytována ve skupinách dětí s optimálním počtem 4 děti na 1 pečující osobu.

    Pro každé dítě je vypracováván plán individuální sociálně-právní ochrany dítěte umístěného ve ZDVOP, který je průběžně (minimálně 1x za 3 měsíce) hodnocen a aktualizován. Cílem je zajišťovat podmínky pro optimální vývoj dětí ve všech jeho složkách.

    Režim pobytu se přizpůsobuje věku dítěte, stupni jeho vývoje a zdravotnímu stavu:
    – dětem starším 1 roku věku zařízení zajišťuje případné poskytnutí ozdravného pobytu na horách,
    – dětem v předškolním věku jsou zajišťovány návštěvy v předškolním zařízení
    – dětem školního věku je zajišťována povinná školní docházka a výuka.

    Věcné, technické a personální vybavení zařízení je v souladu s příslušnými právními předpisy.


    Zdravotní péče

      • Dětem umístěným do ZDVOP je zajištěno poskytování potřebné zdravotní péče a služeb včetně poskytování pravidelných preventivních prohlídek v souladu s Vyhláškou č. 70/2012 Sb., o preventivních prohlídkách, a očkování v souladu se Zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů.

      • Každému dítěti je přímo v zařízení zajištěno vyšetření klinickým psychologem, klinickým logopedem, preventivní vyšetření zraku (Plusoptix), sluchu a preventivní vyšetření stomatologem, případně poskytování fyzioterapie v ambulantní části CCHM.

      • V akutních případech chronického onemocnění je dětem zajištěna náležitá léčba, včetně dalšího odborného vyšetření mimo zařízení. Doporučení odborníků jsou součástí individuálního plánu dítěte a Plánu sociálně právní ochrany dítěte umístěného ve ZDVOP.

      • Při zajišťování poskytování zdravotní péče a služeb dětem se dbá na spolupráci rodičů, resp. zákonných zástupců, pěstounů nebo jiných pečujících osob.


     Výchovná péče

       • Důležitou součástí péče o děti je systematická výchovná péče, která je řízena týmově – psychologem, logopedem a dalšími odborníky. Pro koordinaci, provádění a hodnocení výchovné péče dětí je vyčleněna hlavní výchovná sestra zařízení.

       • Výchovná péče se zajišťuje individuálně i skupinově dle potřeb dítěte. Pro každé dítě je vypracováván, hodnocen a aktualizován individuální plán sociálně-právní ochrany dítěte umístěného ve ZDVOP, v rámci kterého je sledován vývoj dítěte. O výchovném plánu jsou vedeny písemné záznamy.

       • V rámci výchovných programů se děti účastní zábavných programů a kulturních akcí v zařízení i mimo něj, výletů, ale i běžných činností, jako je nakupování, vaření, apod.


      Sociálně-právní ochrana

        • Při péči o děti spolupracuje úzce zařízení s příslušným obecním úřadem s rozšířenou působností jako orgánem sociálně-právní ochrany dětí (dále jen „OSPOD“). Za tímto účelem pracovníci zařízení:

        • průběžně zjišťují, zda trvají důvody, pro které bylo dítě přijato, s cílem co nejkratšího pobytu dítěte v zařízení,

        • sledují zájem rodičů o dítě (návštěvy rodičů v zařízení, součinnost v péči o dítě a další důležité okolnosti, které vypovídají o situaci dítěte),

        • neprodleně oznamují OSPOD děti vhodné pro NRP (náhradní rodinnou péči),

        • jsou v pravidelném kontaktu s příslušnými OSPOD, popř. se soudy,

        • pravidelně informují OSPOD o všech skutečnostech, které doplňují či mění stávající situaci dítěte

        • umožňují pověřeným pracovníkům OSPOD návštěvu dítěte v zařízení,

        • připravují podklady pro jednání pro NRP příslušného krajského úřadu,

        • v součinnosti s OSPOD se podílejí na opatřeních vedoucích k sanaci rodiny dítěte,

        • poskytují rodičům dítěte umístěného v zařízení poradenskou péči v oblasti sociálně právní ochrany,

        • dbají důsledně na ochranu zájmu a prospěchu dítěte včetně ochrany osobních údajů dítěte.

       Sociální agenda je vedena sociálním pracovníkem, který:
       – komunikuje s OSPOD, se soudy a rodiči, či jinými zákonnými zástupci dítěte,
       – vede evidenci a spisovou dokumentaci dětí,
       – vede agendu příspěvků a poplatků za pobyt a péči o děti v zařízení.


       PŘÍJEM DO ZAŘÍZENÍ

       „Provoz ZDVOP je nepřetržitý. Jediným důvodem pro odmítnutí přijetí dítěte do zařízení jsou důvody kapacitní, případně hygienicko-epidemiologické.“

        • Dítě bez jakékoliv péče

        • Ohrožení vývoje nebo života dítěte

        • Tělesně nebo duševně týrané dítě

        • Zneužívané dítě

        • Ohrožení základních práv dítěte.

        • Dítě bez péče přiměřené jeho věku.

       Před příjmem je nutné zajistit vyšetření dítěte u praktického lékaře pro děti a dorost s vyjádřením o současném zdravotním stavu a schopnosti pobytu v kolektivním zařízení – lékařská zpráva. Mimo pracovní dobu praktického lékaře lze toto potvrzení získat při vyšetření dětským lékařem příslušného dětského oddělení nemocnice. V pracovních dnech případné vyšetření dítěte provádí lékař zařízení.

       Mezi další požadované dokumenty při přijetí dítěte patří:
       – rodný list (kopie),
       – karta zdravotního pojištění,
       – očkovací průkaz (v případě, že není při příjmu k dispozici, zařízení si dokument opatří dodatečně).

       Dítě se umísťuje do ZDVOP na základě:

        • smlouvy uzavřené mezi dítětem a ZDVOP CCHM,

        • rozhodnutí soudu,

        • smlouvy uzavřené za dítě obecním úřadem obce s rozšířenou působností,

        • smlouvy uzavřené mezi dítětem zastoupeným zákonným zástupcem a ZDVOP,

        • na základě žádosti obecního úřadu (Úřadu MČ) podle § 15 zákona o SPOD).

       Je-li dítě umístěno ve ZDVOP:

        • je zaměstnanec obce s rozšířenou působností zařazený do obecního úřadu povinen navštívit dítě podle potřeby, nejméně však jednou za 3 měsíce a ZDVOP tuto návštěvu umožňuje, může být povolen pobyt dítěte mimo toto zařízení u rodičů nebo jiných fyzických osob za podmínek stanovených zákonem o SPOD.

       Po přijetí dítěte je zákonný zástupce plně seznámen s následujícími informacemi:

        • návštěvní dobou, možnostmi pobytu mimo zařízení, vycházkami, telefonickým a písemným kontaktem s dítětem, dále je upřesněn okruh osob, které budou dítě navštěvovat,

        • právy a povinnostmi dítěte,

        • právy a povinnostmi zákonných zástupců,

        • organizací dne dítěte, zájmovými a volnočasovými aktivitami,

        • zajištěním zdravotní péče,

        • vnitřním řádem ZDVOP,

        • návštěvním řádem ZDVOP a dalšími podstatnými materiály.

       Dětem jsou informace předávány srozumitelně s ohledem na jejich věk a rozumovou vyspělost.


       DÉLKA POBYTU

       Délka pobytu dětí ve ZDVOP může trvat nejdéle po dobu stanovenou Zákonem č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dítěte, ve znění pozdějších předpisů.

       Délka pobytu dítěte může trvat nejdéle po dobu 6 měsíců od jeho umístění do ZDVOP bez ohledu na to, je-li ochrana a pomoc poskytována na základě smlouvy nebo na základě rozhodnutí soudu.

       Smlouvu o poskytování ochrany a pomoci lze uzavřít nejvýše na dobu 3 měsíců po sobě jdoucích. Trvání smlouvy o poskytování ochrany a pomoci lze prodloužit nejvýše o další 3 měsíce po sobě jdoucí pouze se souhlasem obecního úřadu obce s rozšířenou působností nebo na základě dohody s ním, byla-li smlouva o poskytování ochrany a pomoci uzavřena za dítě obecním úřadem obce s rozšířenou působností.


       UKONČENÍ POBYTU

       Dohoda zákonného zástupce dítěte se zařízením

        • ZDVOP ukončí pobyt dítěte na základě písemné žádosti zákonného zástupce dohodou mezi ním a zařízením.

        • Propuštění a převzetí dítěte do osobní péče potvrdí zákonný zástupce svým podpisem a převezme propouštěcí zprávu včetně zdravotní propouštěcí zprávy a vyúčtování za pobyt dítěte.

        • O propuštění dítěte je písemně informován OSPOD, který se vyjadřoval k důvodnosti pobytu.

       Pozbytí platnosti rozhodnutí soudu

        • Pobyt dítěte ve ZDVOP končí také v případě, že rozhodnutí soudu pozbylo platnosti.

        • Rodič nebo jiná osoba odpovědná za výchovu propuštění a převzetí dítěte potvrdí svým podpisem a převezme propouštěcí zprávu včetně zdravotní propouštěcí zprávy.

        • O propuštění dítěte je písemně informován příslušný OSPOD.

        • Děti jsou při odchodu vybaveny oblečením, hračkami a osobními věcmi, které dítě dostalo během pobytu v zařízení. Každému dítěti je vytvářen zážitkový deník s fotografiemi a záznamy o významných událostech v životě dítěte. Tento zážitkový deník si dítě odnáší sebou ze zařízení spolu s albem fotografií (CD).

        • Při propuštění dítěte jsou za ZDVOP přítomni sociální pracovnice, pracovník v přímé péče, popřípadě psycholog, poté je spis dítěte uzavřen a archivován.

        • Přemístění dítěte do jiného zařízení je možné pouze na základě rozhodnutí soudu, který toto zařízení v rozhodnutí označí. Při přemístění dítěte jsou novému zařízení předány podstatné informace týkající se dítěte včetně zdravotní propouštěcí zprávy, která je rovněž zaslána příslušnému praktickému lékaři pro děti a dorost.

       Další služby

       U Včely 176, 156 00
       Praha 5 – Zbraslav
       tel: +420 257 920 303